Elektroniska vägtullsystemet (S)

ELEKTRONISKT VÄGTULLSYSTEM
INFORMATIONSBLAD
KUNDTJÄNSTER
ELEKTRONISKT VÄGTULLSYSTEM
ELECTRONIC TOLL SYSTEM
Motortrafikleder med elektroniskt tullsystem
Andra vägar med elektroniskt tullsystem
YTTERLIGARE INFORMATION
HU-GO online kundtjänst: www.hu-go.hu HU-GO Call Center: +36 1 688 6060 E-post: info@hu-go.hu
1134 Budapest, Váci út 45. B épület • Postadress: 1380 Budapest, Pf.: 1170
TILL DIG SOM ÄR LASTBILÄGARE
Från och med den 1 juli 2013. införs det distansbaserade elektroniska vägtullsystemet i vårt land
också. Systemet omfattar vissa, sammanlagt 6513 km långa vägsträckor inom det ungerska
transportnätet (motorvägar, motortrafikleder och huvudvägar) och regleras i lagen om vägtullar
(2013 års lag LXVII om uttagning av avgifter på motorvägar, motortrafikleder och huvudvägar
beroende på den tillryggalagda sträckan). Det nya, så kallade HU-GO systemet motsvarar EUs
tekniska specifikationer och föreskrifter om det europeiska systemet för elektroniska vägtullar
(EETS).
Den ungerska regeringen utsåg Állami Autópálya Kezelő Zrt. (Statens Väghållningsmyndighet AB)
(ÁAK Zrt.) till avgifstupptagare och universiell betalningsförmedlare. Dessutom har ÁAK Zrt en viktig
roll avseende stöd till kontrollverksamheten.
Vilka fordon omfattas av betalningsskyldigheten?
Alla enskilda vägmotorfordon, dragfordon – inklusive ledade fordon -, samt fordonståg bestående av
dragbil och släpvagn eller påhängsvagn med en tillåten totalvikt på mer än 3,5 ton. Systemet skiljer
mellan tre kategorier beroende på antalet hjulaxlar (J2, J3, J4). Under vissa förutsättningar kan
antalet hjulaxlar ändras även när vägen används.
J2 kategori
två hjulaxlar
J3 kategori
tre hjulaxlar
J4 kategori
fyra eller fler hjulaxlar
Hur mycket ska jag betala?
Väganvändaravgiftens storlek beror på vägkategorin (motorstrafikled eller huvudväg), sträckans
längd, fordonets kategori (J2, J3, J4) och miljöklass (utsläppsklass) (i enlighet med Nationella
Utvecklingsministeriets förordning 25/2013. (V 31) om vägtullsavgifter och vägtullsområden).
Nedanstående tabell visar kilometeravgifterna.
J2 kategori J3 kategori J4 kategori
Vägkategori
Miljöklass
Motortrafikled
Huvudväg
Motortrafikled
Huvudväg
Motortrafikled
Huvudväg
≥EURO III. 42,42 18,05 59,52 31,24 86,70 54,08
EURO II. 49,90 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
≤ EURO I. 57,39 24,41 80,52 42,26 130,06 81,12
Bruttoavgift för väganvändning (HUF/km).
Hur beräknas avgiften?
Destinationsbiljett – för enstaka körningar
Om du inte vill använda betalvägar regelbundet, men åker enligt en förplanerad färdväg,
rekommenderar vi att du köper en destinationsbiljett. Du kan planera färdvägen och köpa biljetten
online genom att gå till HU-GO systemets kundtjänstportal www.hu-go.hu (med hjälp av utrustning
som lämpar sig för internetanvändning, men systemet har även en app för mobiltelefoner), och med
hjälp av en utrustning för färdvägsplanering som finns tillgängligt på försäljningskontor och
kundtjänster markerade med HU-GO
klistermärket (kiosk eller dator). En lista på alla försäljningskontor och kundtjänster finns på
hemsidan www.hu-go.hu .
Vid färdvägsplaneringen ska du ange färdvägens start- och ändpunkt, samt högst fyra kontaktpunkter
tillsammans med fordonets viktigaste uppgifter (registreringsnummer, nationalitetsmärke, miljöklass,
antalet hjulaxlar och storlek).
Destinationsbiljetten gäller endast för en enkel resa på den planerade färdvägen. Biljetten köps i
förväg. Biljetter som köps av icke registrerade användare och gäller till nästa kalenderdagens slut.
Registrerade användare kan köpa sina destinationsbiljetter i förväg, inom 30 kalenderdagar från den
planerade körningens början. Destinationsbiljetter som köps på det sättet kan avbokas senast kl
24:00 dagen innan den planerade körningen.
Fordonsutrustning – för återkommande körningar
Om du kör ofta på betalvägar rekommenderar vi att du använder fordonsutrustning för att deklarera
dina färdvägar. Fordonsutrustning erbjuds bland annat av med AÁK Zrt. kontrakterade
fordonsspåringsföretag (så kallade deklarationsmedverkare)
Om du redan har fordonsutrustning,
se listan på fordonsspåringsföretag, eller be om information från ditt eget
fordonsspåringsföretag. Om ditt fordonsspåringsföretag har ett avtal med ÁAK Zrt, dvs. finns
med på listan, kan du registrera din fordonsutrustning i systemet. Listan på alla
fordonsspåringssföretag som har avtalat med den allmänna betalningsförmedlaren (ÁAK) kan
du hitta på hemsidan www.hu-go.
Om du inte har någon fordonsutrustning, eller om du har ett avtal med ett
fordonsspåringsföretag som inte finns med på den ovan nämnda listan,
kan du köpa en för färdvägsdeklaration lämplig fordonsutrustning på de utsedda
försäljningskontor och hos med AÁK Zrt. avtalade fordonsspåringsföretag. En för
färdvägsdeklaration lämplig fordonutrustning kan erhållas från de fordonsspåringsföretag
som har tecknat ett avtal med ÁAK Zrt om medverkan i färdvägsdeklarationer .
Hur kan jag betala?
Om du är registrerad användare
Registrerade användare kan välja att betala i förväg. Kontot som skapas vid registreringen kan laddas
i förväg. Om deklarationen sker sedan med hjälp av fordonsutrustning, drar systemet automatiskt
av avgiften för den tillryggalagda vägen från saldon. Du kan fylla på ditt konto genom att betala på
försäljningskontoren (med betalkort, bensinkort, kontanter), eller genom att betala med ditt
betalkort på www.hu-go.hu. Du kan också fylla på ditt konto via banköverföring.
Om du är icke registrerad användare
Om du inte registrerar dig i HU-GO systemet kan du köpa enbart destinationsbiljetter. Avgiften för
körningen kan betalas på försäljningskontor
med de betalningsmedel som står till ditt förfogande (kontanter, betalkort, bensinkort osv), eller
genom att gå till www.hu-go och betala med betalkort via internet.
REGISTRERING
Fördelar med registrering
• Enklare, snabbare och bekvämmare avgiftsbetalning.
• Köpsprocessen är betydligt enklare när du köper en destinastionsbiljett.
• Det är bara registrerade användare som kan avboka destinationsbiljetter.
• Färdvägsdeklaration med fordonsutrustning kan ske endast efter registrering.
• Bara registrerade användare har möjlighet att betala tullavgiften med förbetalda kort.
• Vid förbetalningar kan beloppen tilldelas de konton som tillhör olika fordon.
• Väganvändaravgiften kan betalas med flera betalningsmedel.
Hur kan man registrera sig?
Som väganvändare kan du registrera dig på nätet genom att besöka vår hemsida www.hu-go.hu. Du
kan också registrera dig personligen på ÁAK Zrts kundtjänster. För att se listan på kundtjänsterna och
deras kontaktuppgifter, gå till www.hu-go.hu.
Registrering av fordonsutrustning kan göras på det försäljningskontor som tillhandahåller
utrustningen eller med hjälp av färdvägsplaneringsutrustningen som finns på försäljningskontoret
(kiosk eller dator).
Från och med när kan man registrera sig?
Man kan registrera sig på de utsedda försäljningskontor och på www.hu-go.hu redan från och med
den 24 juni 2013.
AVGIFTSKONTROLL
ÁAK Zrt., i egenskap av utsedd kontrollstödjande organisation, kontrollerar olovlig väganvändning
utan att stoppa trafiken. För att kunna fastställa om olovlig väganvändning skett, samlas data dels
med hjälp av fastmonterad utrustning, dels med specialutformad utrustning på fordon. Totalt
finns det 74 fastmonterade portaler vid motortrafikleder och huvudvägar, och kontinuerlig mobil
datainsamling sker med cirka 100 bilar.
Vid varje passage identifierar och registrerar de fastmonterade kontrollutrustningarna de
fordonsuppgifter som är av betydelse avseende avgiftsbetalningen. De portabla, mobila
kontrollutrustningar som finns monterade i fordon samlar in data kontinuerligt. Således kan rätten
att använda betalvägen kontrolleras när som helst och var som helst. De insamlade uppgifterna gör
det möjligt att fastställa om ett fordon är berättigad att använda vägen på den berörda sträckan eller
inte.
Sanktion för olovlig väganvändning är administrativa böter. Det är polisen som är behörig att ålägga
sådana sanktioner vilket kan ske på följande sätt:
• kontroll på plats vilket sker genom att fordonet stoppas, och föraren tilldelas en bot
• kontroll sker utan att fordonet stoppas och bot tilldelas den i fordonsregistret registrerade
ägaren/nyttjaren i enlighet med principen om objektivt ansvar.
Kontroll och sanktionering utöver de ovan beskrivna möjligheterna kan ske på kontrollpunkter vid
gränsstationerna också. Böter som tilldelas utan att fordonet stoppats kan drivas in i efterhand
också, dvs. när den somolovligt använt vägen kör in i landet vid ett senare tillfälle.